skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Thijzon in de Steenwijker Courant

In de Steenwijker Courant heeft een mooi artikel gestaan over het project Thijzon. Hierin worden de voordelen van een zonneweide en de bijdrage die het kan leveren aan de energiedoelstellingen besproken. We zijn blij dat de reacties, ook persoonlijk, veelal positief zijn en danken iedereen daarvoor.

Lees het hele bericht uit de krant  Steenwijker Courant januari 2018 Thijzon Vredenburg.

Bent u op zoek naar de enquête waarover wordt gesproken? Kijkt u dan op deze pagina over de enquête van de studenten.

Uit de reacties op Faceboek zijn ook een aantal vragen te lezen. De meesten ontstaan door onvoldoende beschikbare kennis. Om ook deze vragen hier te beantwoorden:

  • De energiedoelstellingen zijn hoog. Zolang de energiebehoefte van de mensen steeds groter wordt door steeds meer elektrische apparaten te gebruiken, zal er een steeds grotere vraag naar energie zijn. Om te kunnen voldoen aan deze vraag zal er meer energie uit zon en wind moeten komen. Dit kan met grote projecten zoals de zonneweide van 14 ha bij Emmeloord. Thijzon is in verhouding een klein project met 2 ha.
  • Waarom niet op de daken maar op landbouwgrond? Zelfs al zouden alle daken in Nederland vol worden gelegd met zonnepanelen, dan nog zouden dat er niet voldoende zijn om aan de energiedoelstellingen te voldoen. Daarbij komt dat de daken in Nederland niet allemaal geschikt zijn voor een bijdrage uit zonnepanelen.
  • Niet mooi in het landschap? De zonneweide zal gesitueerd zijn in de polder op landbouwgrond aan de Thijendijk, daar waar geen glooiing is.
  • Liever koeien? Het feit dat er al niet zoveel koeien meer buiten rondlopen heeft niet te maken met een zonneweide, maar meer met de boterham die de boer ook graag verdient. En die staat direct in relatie met de prijs die ú wilt betalen voor melk.

Er zullen vast nog meer zijn. Stelt u ze gerust aan ons via de mail. We zullen u zo goed mogelijk antwoord geven. Het project is in behandeling bij de gemeente Steenwijkerland. Op onze site of op Facebook kunt u de vorderingen blijven volgen.

 

Tekst uit de krant (leesbaar): 

Steenwijkerwold – Ondernemer Harm Vredenburg uit Steenwijkerwold wil aan de Thijendijk 3 in Steenwijkerwold een zonnepanelenweiland van 2 hectare te realiseren.

Harm Vredenburg:  ‘Hoe mooi zou het zijn als Steenwijkerland een pioniersrol zou kunnen vervullen door tijdelijke zonneparken 25 tot 30 jaar toe te staan op agrarische grond.’

Dit project,  ten zuiden van het dorp Thij en ten westen van Steenwijk, past niet binnen de huidige bestemming. Er is een zogeheten ‘quick scan’ opgesteld die momenteel bij de gemeente ligt.

Quick scan

In de quick scan, opgesteld door RooBeek Advies in opdracht van Harm Vredenburg, wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om een kavel ter grootte van circa 2 hectare planologisch geschikt te gaan maken voor een zonnepanelenweiland met als naam ‘Thijzon’.

 

Zonnepanelen brengen de elektriciteitskosten omlaag. Met dit plan wordt er een totale capaciteit van ca. 1000 kWattpiek gerealiseerd. Deze opbrengt is goed voor de stroomvoorziening van ca. 365 huishoudens. De CO2 uitstoot wordt hiermee teruggebracht met ca. 709.000 kilogram per jaar.

Interessante investering

‘De terugverdientijd van een zonnestroom-installatie is zeven tot negen jaar. Dit komt neer op een gemiddeld jaarlijks rendement van 5% tot 7%. Dus ook interessant voor de agrariërs in de directe omgeving’, stelt Harm Vredenburg. ‘Ook als agrariërs weinig bedrijfswinst hebben, kunnen zonnepanelen een interessante investering zijn. Het bestaansrecht van deze sector staat onder enorme druk. Hier ligt een mooie kans om deze sector minder afhankelijk te maken van alleen een melkprijs.’

Rendement

Om deze mogelijke zonneweide op Thijendijk te financieren, krijgen de inwoners van  Steenwijkerland de kans om te investeren in het project Thijzon. Ingelegde gelden maken deel uit van de financiering van de zonneweide. Het plan is om hiervoor jaarlijks een uitkering tegen een rendement van circa 5% toe te kennen.

‘Het moet een breed gedragen plan zijn waar veel mensen zich betrokken bij voelen’, legt Harm Vredenburg uit.

‘Alle beetjes helpen’

De gemeente Steenwijkerland wil graag verder met zonne-energie. RooBeek Advies geeft de gemeente de aanbeveling mee om niet alleen te kijken naar projecten waarvoor zij als gemeente het initiatief neemt, maar ook open te staan voor particuliere initiatieven als deze. ‘Alle kleine beetjes helpen. Ook een kleiner project kan bijdragen aan  de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling.’

 

Op alle niveaus (Europees, Rijk, provincie en gemeenten) wordt in het algemeen positief aangekeken tegen de ontwikkelingen van zonneparken, stelt RooBeek Advies. ‘Zonneparken dragen namelijk bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen waaraan in 2020 door Nederland aan moet worden voldaan. De gemeentelijke Notitie Nieuwe Energie is echter een knelpunt. In de gehele notitie wordt niet gesproken over zonnenpanelenweilanden.’ De gemeente Steenwijkerland kiest er in deze notitie voor dat zonnepanelen bij voorkeur worden gecombineerd met andere functies, zoals een dak of parkeergarage.

Woldmeenthe

Ook sprak de gemeente in de nota de voorkeur voor 3 grootschaliger zonneparken uit. De bevolking lijkt daar anders over te denken; het plan om het gebied ten noordwesten van de woonwijk Woldmeenthe in te richten als een grootschalig zonnepark leidde tot enorm veel weerstand. ‘Hopelijk is er nu meer draagvlak bij de gemeente om mee te werken aan (kleinschalige) particuliere of collectieve initiatieven’, zegt Vredenburg. ‘Hoe mooi zou het zijn als Steenwijkerland hierin een pioniersrol zou kunnen vervullen door tijdelijke zonneparken 25 tot 30 jaar toe te staan op agrarische grond. Steenwijkerland kan echt duurzamer maar dat betekent lef hebben en kiezen.

Hoog rendement

Het is de bedoeling dat de zonnecollectoren in rijen opgesteld worden, met het paneel gericht op de zon. Aan de zuidzijde van het perceel bevinden zich geen woningen van derden, zodat woningen geen last ondervinden van een eventuele reflectie.

Daarnaast wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van hoogwaardige panelen die voorzien zijn van antireflectieglas. Dit heeft als voordeel dat de opgevangen energie zoveel mogelijk geabsorbeerd wordt en zodoende een hoog rendement oplevert, daarnaast wordt eventuele reflectie van licht verminderd.

Nieuwe Energie

Nieuwe Energie wordt in Overijssel opgewekt uit zon, wind, biomassa en bodem. In 2020 wil de provincie 20% Nieuwe Energie beschikbaar hebben voor gebruik thuis en in het bedrijf. Het opwekken, transporteren en slim gebruiken van groengas, biogas, elektra en warmte staan centraal in het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO).

De provincie Overijssel juicht initiatieven toe, maar is helder: zonnepanelen op daken hebben de voorkeur. Toch lijkt ook bij de provincie het besef te komen dat de zonnevelden wel een bijdrage kunnen leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstelling van Overijssel: in 2023 moet 20 procent van de verbruikte energie duurzaam opgewekt zijn.

Enquete

Zes derdejaars studenten aan de Hanzehogeschool te Groningen houden als onderzoeksopdracht een enquete om te achterhalen wat de meningen zijn van de inwoners van Steenwijkerland over een mogelijke zonneweide.

Back To Top