skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Sportclubs azen op subsidie voor energiebesparing

Sportclubs azen op subsidie voor energiebesparing

Meest duurzame sportaccommodatie FC Oldemarkt

Onder sportclubs heerst grote belangstelling voor de subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie bij sportaccommodaties. Binnen drie weken na openstelling zijn er al ongeveer 600 aanvragen ingediend en is het subsidieplafond bereikt.

De regeling heeft als doel om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen zoals LED-verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie staan op de maatregellijst en varien van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen tot duurzame energieopwekking.

Investeringen
Het gaat om investeringen van meer dan 3.000 euro en maximaal 125.000 per jaar. De subsidieregeling loopt vijf jaar. Sportstichtingen en -verenigingen kunnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

EZ-subsidie
Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het nationaal energieakkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. Energiebesparing is een van de meest rendabele manieren om de energievoorziening te verduurzamen.

Subsidieplafond bereikt
De som van de aanvragen heeft het subsidieplafond van 6 miljoen euro inmiddels bereikt. Vooral in de eerste week na de openstelling van het subsidieloket op 4 januari 2016 zijn er veel aanvragen ingediend. Na één week – tot en met 10 januari – zijn door het systeem 504 aanvragen geregistreerd. De uitputting van het beschikbare budget was op dat moment al ruim 90%.

Beoordeling
De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl voert de subsidieregeling voor energiebesparing en duurzame energie bij sportaccommodaties uit. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Aanvragen kunnen daarom nog steeds ingediend worden, maar het is niet op voorhand zeker of deze nog toegekend kunnen worden. De aanvraag verloopt digitaal via mijn.rvo.nl. Hiervoor is eHerkenning met niveau 1 nodig.

Energieakkoord
De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het nationaal energieakkoord. Zo wordt het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen benut. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen, zoals LED-verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Bron: Ensoc

Back To Top